Creacions pels més petits: cistelles de naixement, joguines tovetes, corones d'aniversari...
I també, bosses de tot tipus: per la platja, pel pícnic, pel camp, per l'escola...
I també coses que visc, que penso i que sento.
I també, tota la resta.

dijous, 29 de setembre de 2011

NO M'AGRADA EL MÓN D'AVUIDECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS (desembre de 1948):


Preàmbul
Considerant que el respecte a la dignitat inherent a tots els membres de la família humana i als drets iguals i inalienables de cadascun constitueix el fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau del món;
Considerant que del desconeixement i menyspreu dels drets humans, n'han derivat actes de barbàrie que revolten la consciència de la humanitat, i que l'adveniment en el futur d'un món on les persones alliberades del terror i de la misèria tinguin dret a parlar i a creure lliurement ha esdevingut la més alta aspiració humana;
Considerant cosa essencial de protegir els drets humans amb un règim de dret a fi que l'ésser humà no es vegi obligat al capdavall a rebel·lar-se contra la tirania i l'opressió;
Considerant que és també essencial de fomentar l'establiment de relacions amistoses entre les nacions;
Considerant que en la Carta de les Nacions Unides els pobles han proclamat llur fe en els drets fonamentals de l'ésser humà, en la dignitat i en la vàlua de la persona humana, en la igualtat de drets d'homes i dones, i que s'han demostrat disposats a afavorir el progrés social i a instaurar unes millors condicions de vida dins d'una més gran llibertat;
Considerant que els estats membres s'han compromès a assegurar, en cooperació amb l'Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans, de les llibertats fonamentals;
Considerant que una concepció comuna d'aquests drets i d'aquestes llibertats és de la més gran importància amb vista al ple acompliment d'aquest compromís,


L'Assemblea General
Proclama aquesta Declaració Universal dels Drets Humans com l'ideal comú que tots els pobles i totes les nacions han d'assolir a fi que totes les persones i òrgans de la societat, tenint aquesta Declaració sempre present a l'esperit, s'esforcin a promoure el respecte d'aquests drets i d'aquestes llibertats mitjançant l'ensenyament i l'educació, i assegurar amb mesures progressives d'ordre nacional i internacional llur reconeixement i aplicació universals i efectius, tant per part dels estats membres com dels territoris que jurídicament en depenen.

Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.
Article 2
Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió pública o d'altra mena, d'origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe. Hom no farà tampoc cap distinció fonamentada en l'estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui jurídicament la persona, tant si es tracta d'un país o territori independent, com si està sota la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol limitació de sobirania.
Article 3
Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona.
Article 4
Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge; l'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes.
Article 5 
Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
Article 6
Tothom i en tot lloc té dret al reconeixement de la pròpia personalitat jurídica.
Article 7
Tothom és igual davant la llei i té dret d'obtenir-ne la mateixa protecció contra qualsevol discriminació que violi la present declaració contra tota provocació a una tal discriminació.
Article 8
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop de les competents jurisdiccions nacionals, contra aquells actes que violin els drets fonamentals reconeguts per la constitució o la llei.
Article 9
Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament.
Article 10
Tota persona té dret, en règim d'igualtat, que la seva causa sigui portada equitativament i imparcialment en un tribunal independent i imparcial, el qual decidirà tant sobre els seus drets i les seves obligacions com sobre el fonament de tota acusació adreçada contra ella en matèria penal.
Article 11
1. Hom presumeix innocent tota persona acusada d'un acte delictiu fins que la seva culpabilitat hagi estat establerta legalment en el curs d'un procés públic, en el qual totes les garanties necessàries per a la defensa hagin estat assegurades.
2. Ningú no serà condemnat per accions o per omissions que quan foren comeses no constituïen acte delictiu d'acord amb el dret nacional i internacional. Tampoc no s'imposarà cap pena superior a la que era aplicable quan l'acte delictiu fou comès.
Article 12
Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la de la seva família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni d'atemptats contra la seva fama o reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o aquests atemptats.
Article 13
1. Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l'interior d'un estat.
2. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.
Article 14
1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se'n en d'altres països.
2. Aquest dret no podrà ésser invocat en cas de persecució basada realment en un crim de dret comú, o actes contraris als principis i fins de les Nacions Unides.
Article 15
1. Tot individu té dret a una nacionalitat.
2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.
Article 16
1. A partir de l'edat núbil, l'home i la dona, sense cap restricció per raó de raça, nacionalitat o religió, tenen dret a casar-se i a fundar una família. Ambdós tenen drets iguals al matrimoni, durant el matrimoni i en el moment de la seva dissolució.
2. El matrimoni només pot realitzar-se amb el consentiment lliure i ple dels futurs esposos.
3.La família és l'element natural i fonamental de la societat, i té dret a la protecció de la societat i de l'estat.
Article 17
1. Tota persona, individualment i col·lectiva, té dret a la propietat.
2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva propietat.
Article 18
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant l'ensenyament, la predicació, el culte i l'acompliment de ritus.
Article 19
Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; això comporta el dret a no ésser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà d'expressió i sense consideració de fronteres.
Article 20
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.
2. Ningú no pot ésser obligat a pertànyer a una determinada associació.
Article 21
1. Tothom té dret a prendre part en la direcció dels afers públics del seu país, sigui directament, sigui per mitjà de representants elegits lliurement.
2.Tota persona té dret a accedir a les funcions públiques del país en condicions d'igualtat.
3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat dels poders públics; aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar periòdicament per sufragi universal igual i secret, o seguint qualsevol procediment equivalent que asseguri la llibertat del vot.
Article 22
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social; té la facultat d'obtenir la satisfacció dels drets econòmics socials i culturals indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat, per l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons l'organització i els recursos de cada país.
Article 23
1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball i a la protecció contra la desocupació.
2.Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari per igual treball.
3.Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i per a la seva família una existència conforme amb la dignitat humana, completada, si cal, amb els altres mitjans de protecció social.
4.Tota persona té dret, unint-se amb d'altres, a fundar sindicats i a afiliar-s'hi per a la defensa dels propis interessos.
Article 24
Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.
Article 25
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la seva família, especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota persona té dret a la seguretat en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o en d'altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència a causa de circumstàncies independents de la seva voluntat.
2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a una assistència especials. Tot infant nascut en el matrimoni o fora d'ell, frueix d'igual protecció social.
Article 26
1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental. L'ensenyament elemental és obligatori. Cal que l'ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que s'obri a tothom l'accés als estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú.
2. L'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha d'afavorir la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i tots els grups socials o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
3. El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la classe d'educació de llurs fills.
Article 27
1. Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a fruir de les arts i a participar del progrés científic i dels beneficis que en resultin.
2. Qualsevol persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries i artístiques de què sigui autor.
Article 28
Tota persona té dret a que regni en el medi social i internacional un ordre que permeti d'assolir amb plena eficàcia els drets i les llibertats enunciats en aquesta declaració.
Article 29
1. Tota persona té dret a uns deures envers la comunitat en la qual, només, li és possible el lliure i ple desplegament de la personalitat.
2. En l'exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats ningú no està sotmès sinó a les limitacions establertes en la llei, exclusivament en l'ordre a assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i de les llibertats alienes, i a fi de satisfer les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.
3. Aquests deures i aquestes llibertats mai no podran ésser exercits contra els fins i els principis de les Nacions Unides.
Article 30
Cap disposició d'aquesta declaració no pot ésser interpretada en el sentit que un estat, un grup o un individu tinguin dret a lliurar-se a una activitat o a cometre un acte encaminat a la destrucció dels drets i les llibertats que s'hi enuncien.

dimecres, 28 de setembre de 2011

ELS "ARISTOGATOS"


A casa no fa gaire que l'hem descobert i ens ha encantat. Estrenada l'any 1970 i ambientada al París de 1910. Els dibuixos són exquisits i fets de manera tradicional que és, pels qui no ho recordeu, a mà amb llapis i goma :) La banda sonora, espectacular. Té moments còmics delirants, sobretots les "fugues" del majordom. 100% recomanable.Si voleu saber més coses sobre aquesta obra d'art animada cliqueu AQUI

dilluns, 26 de setembre de 2011

COMANDA PER LA LAIA

Ja ni recordo quan l'Elisabet va contactar amb mi per aquesta comanda, fa molt de temps. Últimament vaig atrassada en comandes però, poc a poc, les vaig portant a terme. Moltes gràcies a tots i totes els/les que esteu esperant! :)

Bé, doncs, aqui teniu les dues bossetes que em va encomanar: La multi-ús i una de més grossa per tots els estris com el biberó, la llet.... I una cinta de xumet conjuntada. Espero que l'Elisabet estigui contenta amb el resultat... Val més tard que mai, diuen... Però això sempre ho diuen els que es retrassen :)

diumenge, 18 de setembre de 2011

FESTA JUBILACIÓ

Tal i com estan les coses, celebrar una jubilació i que les persones que es jubilen, per una banda te les estimes, i per l'altra estan plenes de vitalitat, és un gran motiu d'alegria.
Avui han estat els meus tiets, el Domingo i la Lola. Ens hem ajuntat les dues famílies, la Espinosa i la Del-Río i ha estat un dia molt maco.
Hem dinat asado argentí, boníssim! Hem brindat, hem rigut, hem xerrat. La canalla no ha parat de jugar i els grans hem aprofitat per posar-nos al dia.


GALETES DE NOU

Avui, seguint la recepta que us vaig explicar AQUI hem tornat a fer galetes. Les hem cobert de xocolata negra i les hem decorat amb caramelets de colors. Han quedat molt bones i els nens s'ho han passat genial!


Els talla-galetes són nous i són d'IKEA i són molt bonics! El Ricard ha preferit els caragols perquè és el nom de la seva classe d'enguany. A la Paula li ha agradat la guineu (bé, ella diu que és un llop) i m'ha demanat que si en trobem d'Esquelets (de talla-galetes) en comprem, ja que així es diuen els de primer. :)

dilluns, 12 de setembre de 2011

TORNADA A L'ESCOLA (I FUNDA PEL MÒBIL)

Avui, l'esperat 12 de setembre, ha começat l'escola! Ganes i nervis (de tot una mica). Aqui us deixo les cares de les meves dues feres just abans d'entrar a classe a les nou del matí. Trobo que estaven prou desperts!


I, per això, després de dinar (tot aquest curs ho haurem de fer a la una puntualíssims, és el que hi ha amb les retallades), després de deixar-los a l'escola i molt ràpidament perquè a les quatre ja tornen a ser fora, m'ha donat temps de fer aquesta funda de mòbil, que era un encàrrec que m'havia fet la Bibi. Demà li donaré, espero que li agradi :)

Si en voleu alguna podem parlar, com amb tot, del color de les teles, del color del forro, de si hi voleu tira per penjar o no... Valen 8'5€.

diumenge, 11 de setembre de 2011

PHYSETER MACROCEPHALUS

Una nova creació de Filtrant... Bé, no tant nova però no us l'havia ensenyat per aqui.
Es una catxalot, un Physeter macrocephalus, però que no us impressioni aquesta nomenclatura, és dolç i tovet i apte per les mans dels/les bebès més curiosos/es.

Voleu aprendre més sobre aquest gran habitant dels oceans?

El catxalot (Physeter macrocephalus) és la balena més gran dins del grup dels cetacis amb dents (Odontoceti).
Viu en tots els oceans, excepte a la zona àrtica i habita sobretot en els mars tropicals i temperats. Són migratoris. Es dirigeixen cap a l'equador durant l'època reproductora i van a latituds més elevades per a alimentar-se.
Es caracteritzen per tenir un cap rectangular enorme, la longitud del qual pot ser fins a un terç del total del cos. Per tenir dents grans i còniques només a la mandíbula inferior, molt estreta i més curta que el cap. La pell en lloc de ser llisa, té crestes irregulars que li donen un aspecte arrugat. La seva coloració tendeix a ser grisa fosca o negra i els llavis són blancs, color que també apareix en algunes taques sobre el ventre.
El dimorfisme sexual és molt acusat: els mascles aconsegueixen una longitud de 18 m i només 12 m les femelles.
(Font: Viquipèdia)

Imatge extreta d'AQUI


Jo els venc a 10€. No dubteu en encomanar-me'n un si teniu a casa un/a Jacques Cousteau en miniatura :)

divendres, 9 de setembre de 2011

COLIBRÍ (de Thomas Sabo però ara meu)

No sóc gaire de joies. Més ben dit, gens. Però fa un temps vaig veure aquest penjoll i em va encantar. Qui sap si em dec fer gran, si els gustos em van canviant o, potser, perquè a la Paula sempre li dic Colibrí (no precisament pels colors de l'ocell sinó per la seva velocitat de moviments) que vaig decidir que el volia.
A principis d'agost, que és el meu sant, vaig recollir els diners que necessitava i ahir el vaig anar a buscar. M'encanta!!!! Hauré de buscar ocasions per lluïr-lo! :)
Imatge extreta d'AQUI

dimarts, 6 de setembre de 2011

FUNDA PEL MÒBIL

Estic molt contenta! Em van encomanar fa un temps una funda de mòbil. I aqui la teniu! El millor de tot és que me l'he inventada de cap a baix tota sola! El tancament, el patró... Despés d'un parell de prototips aquest n'és el resultat: N'estic molt satisfeta.

Griselda, gràcies pel repte! 

Espero que us agradin tant com a mi i espero trobar temps per fer-me'n una.


Si en voleu alguna podem parlar, com amb tot, del color de les teles, del color del forro, de si hi voleu tira per penjar o no... Valen 8'5€.

PADRINET RICARDO


Avui, fruit d'una casualitat, he rellegit l'escrit que el Piñas va dedicar al meu avi quan va morir (pag. 27).
I, de sobte he recordat, les moltes vegades que l'anyoro i les moltes vegades que penso com d'orgullós es sentiria dels nens, de nosaltres, de com en seguim d'units.
No diré allò de "estiguis on estiguis segur que ens veus" perquè no hi crec: Ni en el més enllà, ni en els espais intermitjos.... El que sí que diré és que hi continues estant en el nostre record (tu i el teu humor negre)I prou ja! Que això m'està quedant molt nyonyo i com tu diries: Estic carregada de collons! :)

dilluns, 5 de setembre de 2011

BOSSES MULTI-ÚS

Aquestes bossetes són més del què semblen. Podries dir, a primera vista: Mira! Unes bossetes pel berenar dels nens! Doncs sí! No esteu una mica tips/es de les bossetes de quadrets? Totes iguals? Aquesta és una opció però no la única! Poseu-hi imaginació i en trobareu moltes utilitats... segur!
A casa tots en tenim unes quantes: Per a les ulleres de sol dels nens, pels medicaments de la Paula, per la Nintendo i el carregador, per les joguines quan anem al metge, per les tovalloletes humides...

Vaig decidir afegir-hi una cinta que ens serveix per dues coses: Una: Per poder penjar-la del penja-robes. Dues: Per enganxar-hi un petit mosquetó i poder-la penjar dels pantalons: Pots portar les quatre coses que necessites amb les mans lliures

Espero que us agradin! Si me'n voleu encomanar alguna, les venc a 8€

BOSSA AMB BUTXAQUES - VARIACIONS

El millor de fer les coses un mateix és que pots escoltar propostes i adaptar variacions al que fas. Pots parlar amb qui t'encomana el que sigui i buscar conjuntament les teles, el color del fil, les mides... Això és una de les coses que m'agraden més: No crear en producció si no que em puc adaptar. I com més en vaig aprenent més motivada estic :)

Aquesta bossa, la de les dues butxaques, ara porta tanca: És un botó ben gros. I butxaca interior: Per tenir ben a mà les claus, el mòbil, i els mocadors (en cas dels al.lèrgics...).

Espero que us agradin els canvis!divendres, 2 de setembre de 2011

HOLA TARDOR!

Us deixo unes instantànies del que ha estat l'estiu per nosaltres. Afrontem el que queda de setembre i l'arribada de la tardor amb ganes: Els nous cursos porten coses noves. Veurem què ens depararà el que arriba.